• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

---พิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ "ในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ...อ่านเพิ่มเติม...
324067987 1199257334060790 6607515650381260641 n Small Small
 
-โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS และการบริหารขยะเปียกในครัวเรือน ...อ่านเพิ่มเติม...
324016364 1122837435063395 2632690551947256689 n Small Small
 
-พิธีเปิดศูนย์คัดกรองบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตำบลโคกสี ...อ่านเพิ่มเติม...
324258693 559946736023536 2361907341403496533 n Small Small
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (บ้านพรหมมิต -โคกสี)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หนองหวาย บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนเก่า บ้านโคกสี หมู่ ๑๔
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( เดิอน ก.ค - ก.ย ๖๖)