คณะผู้บริหาร
             
      นายธนาศักดิ์  ร้อยพา      
             
      ชื่อ :  นายธนาศักดิ์   ร้อยพา      
      ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี      
      (Chief Executive of the SAO)      
       หมายเลขโทรศัพท์  0809826364      
             

             
  นายบุญนอง ทัพซ้าย ม.5 หมายเลข2   นายไกรวุฒิ สิมมา ม.2 หมายเลข 2    
             
  ชื่อ : นายบุญนอง  ทัพซ้าย   ชื่อ : นายไกรวุฒิ  สิมมา   ชื่อ : นางสาวพราวภัสสร  รัตนพรอาภาพัทธ์  
  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
  (Deputy Chief Executive of the SAO)   (Deputy Chief Executive of the SAO)   (Permanent Administrative Organization)  
  หมายเลขโทรศัพท์ 0910834811   หมายเลขโทรศัพท์  0992561887    หมายเลขโทรศัพท์  0631294186  
             
             

         
  direkrach   นายสุนทร ปัดทำ ม.2 หมายเลข3  
         
  ชื่อ : นายดิเรกราช  ไชยสาคร   ชื่อ : นายสุนทร  ปัดทำ  
  ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
  (Deputy of Permanent Administrative Organization)   (Secretary of President Tambon Administration)  
 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
   หมายเลขโทรศัพท์  0913658491  
         
         
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
             
    direkrach   นางละออง  สีทาโส  
             
  นางสาวพราวภัสสร  รัตนพรอาภาพัทธ์   นายดิเรกราช  ไชยสาคร   นางละออง  สีทาโส  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ผู้อำนวยการกองคลัง  
  หมายเลขโทรศัพท์   0631294186   หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรศัพท์  0923387557  
             
             
         
             
  wuttisarn   สุทธิพงษ์   gewarin   
             
  นายวุฒิสาร  กลางการกุลพันธ์   นายสุทธิพร  พูลเกษม   นางเกวลิน  พรหมพันธ์ใจ  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  หมายเลขโทรศัพท์  0897113995   หมายเลขโทรศัพท์  0851706509   หมายเลขโทรศัพท์  0894166624