• Description 1
×

เกิดข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านหน่องเต่า หมู่ที่ ๕
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ซำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านพ่อหอมหวน-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ่้านโคกสี
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการไฟโซล่าเซลล์ สายโคกสี-โคกแปะ
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการไฟโซล่าเซลล์ สายโคกสี-บึงเรือใหญ่
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสี
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านเลิง (สายจากสามแยกทางเข้าหมู่ ๘ - พนังกั้นน้ำ)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ (ซอยรับทรัพย์)

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น