ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
 65.5 KB
 11-17-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
 66.52 KB
 11-14-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
 178.2 KB
 11-03-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
 58.66 KB
 10-27-2566
Download ( pdf )
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หนองหวาย บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
 57.62 KB
 10-27-2566
Download ( pdf )