กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
             
             
      นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
             
      ชื่อ : นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
      ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา      
             
             

                 
  นางสาวกฤติกานต์	ไกลยา   นางรัตนา  ใยแก้ว   นางสำรวย  ทองบุญมา   นางศุภาณี  ดาทุมมา  
                 
  ชื่อ : นางสาวกฤติกานต์ ไกลยา   นางรัญชนา  เฉลิมสุข   นางสาวสำรวย  ใจเที่ยง   นางศุภาณี ดาทุมมา  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการ  
                 
                 
                 
   วณิชชา   boonthom.jpg   noimage      
                 
  นางสาววณิชชา  ร้อยพรมมา   นางสาวบุญถม  มาตรวิเศษ    นางสาวมณีเดือน  ซุยทะเสน      
  ครู   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา