กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
             
             
      นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
             
      ชื่อ : นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
      ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา      
             
             

                 
      นางรัตนา  ใยแก้ว   นางสำรวย  ทองบุญมา   นางศุภาณี  ดาทุมมา  
                 
  นางปาริชาติ ว่องไว   นางรัญชนา  เฉลิมสุข   นางสาวสำรวย  ใจเที่ยง   นางศุภาณี ดาทุมมา  
  นักวิชาการศึกษา   ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการ   ครูชำนาญการ  
                 
                 
                 
   วณิชชา   boonthom.jpg   noimage      
                 
  นางสาววณิชชา  ร้อยพรมมา   นางสาวบุญถม  มาตรวิเศษ    นางสาวมณีเดือน  ซุยทะเสน      
  ครู   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา