กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข มีดังนี

             
      สุทธิพงษ์      
             
 
 
 
นายสุทธิพร  พูลเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
             
  นายสมภาร บุรีจันทร์   นายสมิธ สายขุน   นายสมาน บุรีจันทร์  
             
 
นางศิริรัตน์  มีทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายสมภาร  บุริจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
 
นายสมาน บุรีจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
 
             
  นายสมิธ สายขุน   นายสมิธ สายขุน    นที  
             
 
นายสลบ เก้งโทน
คนงานประจำรถขยะ
 
-ว่าง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายนที  โยทุม
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
 
             

 

"กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"