สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
             
  นางอำนวย โคตรนั้วะ ม.6 หมายเลข 1   นายประการ พุทธคำ ม.14 หมายเลข 1   นางสุวรรณี ภูชาดึก ม.10 หมายเลข 2  
             
  ชื่อ : นางอำนวย  โคตรนั้วะ   ชื่อ : นายประการ  พุทธคำ   ชื่อ : นางสุวรรณี  ภูชาดึก  
  ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี