สำนักปลัด   งานธุรการ    โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 0
สำนักปลัด งานกฎหมาย, งานตรวจสอบภายใน,งานแผน    โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 104
ส่วนการคลัง  งานการเงินและบัญชี ,งานจัดเก็บรายได้, งานพัสดุ    โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 105
ส่วนโยธา      โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 106
ส่วนการศึกษา,  งานพัฒนาชุมชน, งานเกษตร    โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 107
ส่วนสาธารณสุข, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    โทร 0-4328-3192-3 ต่อ 108
โทรสาร (แฟกซ์)  (อัตโนมัติ)      0-4328-3195
e-mail : 6400101@dla.go.th