กองช่าง

เจ้าหน้าที่ส่วนงานกองช่าง  มีดังนี

             
      นายคมคาย	 ม่วงนิล      
             
 
 
 
นายคมคาย  ม่วงนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
             
  นายเฉียว	กุลกิจ	  นายจักรพันธ์	พหลเทพ	นาย   นายประยูร	แง่พรหม  
             
 
นายเฉลียว  กุลกิจ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
 
นายจักรพันธ์  พหลเทพ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายประยูร แง่พรหม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
             
  นายนิรันดร์	สมปิตตะ	  นายจิตรกรณ์	ธรรมธน    สุพินยา  
             
 
นายนิรันดร์ สมปิตตะ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายจิตกรณ์  ธรรมธน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสุพินยา  คฤหัสถ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
             
 

"ทีมงานด้านงานโยธา"