สำนักงานปลัด
             
      noimage      
             
      ชื่อ : นางสาวพราวภัสสร  รัตนพรอาภาพัทธ์      
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี      
             
             

                 
  direkrach   นายวุฒิสาร กลางการ   นายสกรรจ์ เดชขันธ์   noimg   
                 
  ชื่อ : นายดิเรกราช   ไชยสาคร   ชื่อ : นายวุฒิสาร กลางการกุลพันธ์   ชื่อ : นายสกรรจ์ เดชขันธ์   ชื่อ : นายณัฐพงษ์  ปัญญาเจริญผล  
  รองปลัด อบต.   หัวหน้าส่วนสำนักปลัด   นิติกรชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                 
                 
  นางเพ็ญนี  โนนทิง   pantipa   noimage   นายชัยณรงค์ ไชยศรี  
                 
  ชื่อ : นางสาวพรนภา โนนทิง   ชื่อ : นางสาววิภาวดี  แสนส่อง   ชื่อ : นางสาวชวนพิศ  โคตรสีวงษ์   ชื่อ : นางสาววรภิญญา  เจนบุรี  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
                 
                 
  นายไชยวัฒน์	สมดา   นางอภิญญา เจนบุรี   ธวัชชัย   นางณัฐวรรณ์ แวงสุข  
                 
  ว่าง   นางสาวจินตนา  กายขุนทด   นายธวัชชัย  ทัศนิยม   ชื่อ : นางอริสรา  ตราชู  
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
                 
                 
   สาธิต   นายวิตรฐี ศรีโย   นายเกรียงไกร นาชิน   ณัฐพงษ์   
                 
   นายสาธิต  ลาสา   นายวิตรฐี ศรีโย   นายเกรียงไกร นาชิน    นายณัฐพงศ์  มาศรี  
   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   นักการภารโรง   คนงาน    พนักงานขับรถยนต์