09-ใบสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    
    
    
    
    

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศ รับสมัครของหน่วยงานเข้าใจแล้ว เด็กที่นำมาสมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง

2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษา เลี้ยงดู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของหน่วยงาน

3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียน ข้อกำหนดของหน่วยงาน และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด

1. ตัวเด็ก

2. สำเนาสูติบัตร

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วน
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล