แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 346.27 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 360.03 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
 361.04 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
 164.15 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 713.52 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )