ข่าวประชาสัมพันธ์

 Sub Categories

ประกาศ อบต. โคกสี (6 Documents)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (9 Documents)
งานภาษี (0 Document)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2)
 102.39 KB
 03-22-2567
Download ( pdf )
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)
 242.45 KB
 03-22-2567
Download ( pdf )
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 400.02 KB
 02-02-2567
Download ( pdf )
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2567
 415.22 KB
 03-11-2567
Download ( pdf )
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
 1.21 MB
 01-08-2567
Download ( pdf )