สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

             
  นายสุริยันต์ สุนทองห้าว ม.1 หมายเลข 1   นายนิวัตร ดีสอน ม.2 หมายเลข 1   นางนืตยา กุลวงษ์ ม.3 หมายเลข3  
             
 
นายสุริยันต์  สุนทองห้าว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี
 
นายนิวัตร  ดีสวน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี
 
นางนิตยา   กุลวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 บ้านยางหย่อง
 
             
  นายเอกพร มาตรา ม.4 หมายเลข 2   นางชารี คำมูลแสน ม.5 หมายเลข1   นางอำนวย โคตรนั้วะ ม.6 หมายเลข 1  
             
 
นายเอกพร  มาตรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บ้านพรหมนิมิต
 
นางชารี  คำมูลแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า
 
นางอำนวย  โตรนั้วะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 บ้านหนองหัววัว
 
             
  นางเตียง คำมูลแสน ม.7 หมายเลข1   นายรัฐธรรมนูญ ปิยะแสง ม.8 หมายเลข 3   นางบุญช่วย เวฬุวนาทร ม.9 หมายเลข 1  
             
 
นางเตียง  คำมูลแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไหล
 
นายรัฐธรรมนูญ   ปิยะแสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 บ้านเลิง
 
นางบุญช่วย  เวฬุวนาทร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวทอง
 
             
  นางสุวรรณี ภูชาดึก ม.10 หมายเลข 2   นายวิชัย วงษ์จันทอง ม.11 หมายเลข 1   นายสุรพล สุวรรณโฮม ม.12 หมายเลข2  
             
 
นางสุวรรณี  ภูชาดึก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 บ้านบึงเรือใหญ่
 
นายวิชัย  วงษ์จันทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ่บ้านท่าพระทราย
 
นายสุรพล  สุวรรณโฮม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 บ้านโคกแปะ
 
             
             
  นายไพรัตน์ ราชบัวน้อย ม.13 หมายเลข 2   นายประการ พุทธคำ ม.14 หมายเลข 1      
             
 
นายไพรัตน์  ราชบัวน้อย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 บ้านโคกสี
 
นายประการ  พุทธคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 บ้านโคกสี