• Description 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายหน้าบ้านนายสหนับ หนาแน่น) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปคลองน้ำ) บ้านเลิง หมู่ที่ ๘
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เลียบคลองชลประทานไปหนองบัวบัวคำ) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สามแยกไปตลาด) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๔