• Description 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเต่า
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสถานีตำรวจภูธรเมืองไหม ถึง ด้านหลัง มจร. หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านแม่ยูร บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกร่องระบายน้ำจากหน้าบ้านนางเกียงลม - บ้านนายออน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าพระทราย
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียสองข้างทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงเรือใหญ๋
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๗
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๗
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศเหนือวัดท่ายางชุม หมู่ที่ ๓ บ้านยางหย่อง
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายบ้านนางคำพอง - บ้านนางพรรณี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัววัว