วันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2557 ณ บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี โดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒณธรรม