การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงนเดือน พ.ศ. 2562
 358.15 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 204.74 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 1.85 MB
 04-25-2566
Download ( pdf )
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 341.05 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล อบต.โคกสี
 226.08 KB
 04-27-2565
Download ( pdf )