การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 341.05 KB
 04-25-2566
Download ( pdf )
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล อบต.โคกสี
 226.08 KB
 04-27-2565
Download ( pdf )
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โคกสี ปี 2564
 436.34 KB
 04-27-2565
Download ( pdf )
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 348.54 KB
 04-27-2565
Download ( pdf )
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
 1.85 MB
 04-27-2565
Download ( )