• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบนโคกสี

วันที่ 29 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเด็ก ให้กับเด็กและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวางพวงมาลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเครือข่ายปลอดบุหรี อบต โคกสี

อ่านเพิ่มเติม...

งาน อบจ. มอบรองเท้าบูท อุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานแจกข้าวสารอุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานกีฬาสี งานวันปีใหม่ 2554

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 10 6 กรกฏาคม พ.ศ 265
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 26 กรกฏาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 6 กรกฎาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 25 กรกฏาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 25 กรกฏาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องน้ำอบต.โคกสี 28 มิถุนา่ยน 2565
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2565
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
การจำหน่ายขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยวิธีขายทอดตลาด

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น