• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบนโคกสี

วันที่ 29 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเด็ก ให้กับเด็กและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวางพวงมาลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเครือข่ายปลอดบุหรี อบต โคกสี

อ่านเพิ่มเติม...

งาน อบจ. มอบรองเท้าบูท อุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานแจกข้าวสารอุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานกีฬาสี งานวันปีใหม่ 2554

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
การจำหน่ายขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเผาอิฐ ส.พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านพรหมนิมิต
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านโคกสี

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น