ข่าวประชาสัมพันธ์

 Sub Categories

ประกาศ อบต. โคกสี (0 Document)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (6 Documents)
งานภาษี (0 Document)
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 84 KB
 06-27-2565
Download ( pdf )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
 112.36 KB
 04-29-2565
Download ( pdf )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคมหมุ่บ้านสัญจรพบประชาชน 14 หมุู่บ้าน
 140.73 KB
 04-29-2565
Download ( pdf )
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕
 100.96 KB
 02-23-2565
Download ( pdf )
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔
 119.5 KB
 12-30-2564
Download ( pdf )