• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

---กิจกรรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น (Thai PBS) ...อ่านเพิ่มเติม...
347400437 572478341739345 3224657077566895280 n Small
 
---โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ...อ่านเพิ่มเติม...
347385332 565698772417302 5642751882082878076 n Small Small
 
---โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ...อ่านเพิ่มเติม...
347584643 571020155218497 5922022615931022882 n Small Small
 
---โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ...อ่านเพิ่มเติม...
.340913249 609895600993822 6516944552765178545 n Small Small

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (บ้านพรหมมิต -โคกสี)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หนองหวาย บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนเก่า บ้านโคกสี หมู่ ๑๔
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( เดิอน ก.ค - ก.ย ๖๖)