• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

---โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกสีประจำปี2566...อ่านเพิ่มเติม...
340336929 177227435147953 1402921597175312848 n Small Small
 
---กิจกรรมล้างถนนลดฝุ่นลด pm 2.5 ...อ่านเพิ่มเติม...
332202968 877859690146949 3834777635496172726 n Small Small
---กิจกรรมงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกภายในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะ ...อ่านเพิ่มเติม...
332141309 710831520733869 5022958732655145920 n Small Small
 
---วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ...อ่านเพิ่มเติม...
324099674 555675576446074 1616341222858568541 n Small Small
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (บ้านพรหมมิต -โคกสี)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หนองหวาย บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนเก่า บ้านโคกสี หมู่ ๑๔
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( เดิอน ก.ค - ก.ย ๖๖)