• Description 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
การจำหน่ายขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเผาอิฐ ส.พัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านพรหมนิมิต
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหล หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๓ บ้านโคกสี

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น