• Description 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 10 6 กรกฏาคม พ.ศ 265
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 26 กรกฏาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 6 กรกฎาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 25 กรกฏาคม พ.ศ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 25 กรกฏาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและห้องน้ำอบต.โคกสี 28 มิถุนา่ยน 2565
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม นม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2565
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
การจำหน่ายขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยวิธีขายทอดตลาด

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น